Rift Valley University – Head Quarter(Gadaa Campus)

3 COMMENTS

 1. My name is Chala Eshetu. I am from Ethiopia and I want to apply this scholarship in your country. I have a BA degree in MILITARY SCIENCE AND LEADERSHIP. I would like to study my masters degree in LEADERSHIP AND GOOD GOVERNANCE,PUBLIC ADMINISTRATION if your university may give me a chance of free scholarship .So please contact me by my address and give me chance. THANK YOU A LOT!!
  My email address [email protected]
  Kabajamtoota fi jaalatamtoota hoogantoota kaampaasii Yunivarsiitii Riiftivaalii duraan dursee nageenyi oromummaa kabajaa wajjiin isin haa gawu jechaa baga cunqursaa bara dheeraa dabarsitanii bara bilisummaa kana agartan waliin agarren isiniin jechuu barbaada.
  Itti aansee dhiifamaa fi kabajaa guddaa waliin wantan isin gaafadhu akka armaan gadiitti ta’a. Innis: Ani maqaan koo caalaa isheetuun jedhama. dhalootaanis guddinaanis naannoo oromiyaati oromoo dhas. akkuman armaan olitti ibsuuf yaaletti barumsa koo haala hadhaawaa garagaraa keessa ta’ee digirii calqabaa(BA) Digrii military science and leadership dhaan koolleejii ittis biyyaa irraa waggaa 7 dura eebbifameera. akkuman armaan olitti ibsette barumsa koo kana gara sad maastarsiitti guddisuuf hawwii guddaan qaba ture. garuu hanqina qarshii irraan kan ka’e hanga ammaatti osoon hin baratiin tureera. Dhiifamaa fi kabajaa guddaa wajjiin rakkina koo kana naaf baruudhaan yoo fedha keessan ta’ee fi hanga danda’ametti akkuma lammii oromoo kamiitti yunivaristiin keessan carraa free scholarship akka naaf laatu kabajaa guddaadhaanan isin gaafadha.
  Nagaa wajjiin!
  Gadaan gadaa bilisummaati!
  Caalaa Isheetuu

 2. My name is Chala Eshetu. I am from Ethiopia and I want to apply this scholarship in your country. I have a BA degree in MILITARY SCIENCE AND LEADERSHIP. I would like to study my masters degree in LEADERSHIP AND GOOD GOVERNANCE,PUBLIC ADMINISTRATION if your university may give me a chance of free scholarship .So please contact me by my address and give me chance. THANK YOU A LOT!!
  My email address [email protected]
  Kabajamtoota fi jaalatamtoota hoogantoota kaampaasii Yunivarsiitii Riiftivaalii duraan dursee nageenyi oromummaa kabajaa wajjiin isin haa gawu jechaa baga cunqursaa bara dheeraa dabarsitanii bara bilisummaa kana agartan waliin agarren isiniin jechuu barbaada.
  Itti aansee dhiifamaa fi kabajaa guddaa waliin wantan isin gaafadhu akka armaan gadiitti ta’a. Innis: Ani maqaan koo caalaa isheetuun jedhama. dhalootaanis guddinaanis naannoo oromiyaati oromoo dhas. akkuman armaan olitti ibsuuf yaaletti barumsa koo haala hadhaawaa garagaraa keessa ta’ee digirii calqabaa(BA) Digrii military science and leadership dhaan koolleejii ittis biyyaa irraa waggaa 7 dura eebbifameera. akkuman armaan olitti ibsette barumsa koo kana gara sad maastarsiitti guddisuuf hawwii guddaan qaba ture. garuu hanqina qarshii irraan kan ka’e hanga ammaatti osoon hin baratiin tureera. Dhiifamaa fi kabajaa guddaa wajjiin rakkina koo kana naaf baruudhaan yoo fedha keessan ta’ee fi hanga danda’ametti akkuma lammii oromoo kamiitti yunivaristiin keessan carraa free scholarship akka naaf laatu kabajaa guddaadhaanan isin gaafadha.
  Nagaa wajjiin!
  Gadaan gadaa bilisummaati!
  Caalaa Isheetuu

 3. My name is Chala Eshetu. I am from Ethiopia and I want to apply this scholarship in your country. I have a BA degree in MILITARY SCIENCE AND LEADERSHIP. I would like to study my masters degree in LEADERSHIP AND GOOD GOVERNANCE,PUBLIC ADMINISTRATION if your university may give me a chance of free scholarship .So please contact me by my address and give me chance. THANK YOU A LOT!!
  My email address [email protected]
  Kabajamtoota fi jaalatamtoota hoogantoota kaampaasii Yunivarsiitii Riiftivaalii duraan dursee nageenyi oromummaa kabajaa wajjiin isin haa gawu jechaa baga cunqursaa bara dheeraa dabarsitanii bara bilisummaa kana agartan waliin agarren isiniin jechuu barbaada.
  Itti aansee dhiifamaa fi kabajaa guddaa waliin wantan isin gaafadhu akka armaan gadiitti ta’a. Innis: Ani maqaan koo caalaa isheetuun jedhama. dhalootaanis guddinaanis naannoo oromiyaati oromoo dhas. akkuman armaan olitti ibsuuf yaaletti barumsa koo haala hadhaawaa garagaraa keessa ta’ee digirii calqabaa(BA) Digrii military science and leadership dhaan koolleejii ittis biyyaa irraa waggaa 7 dura eebbifameera. akkuman armaan olitti ibsette barumsa koo kana gara sad maastarsiitti guddisuuf hawwii guddaan qaba ture. garuu hanqina qarshii irraan kan ka’e hanga ammaatti osoon hin baratiin tureera. Dhiifamaa fi kabajaa guddaa wajjiin rakkina koo kana naaf baruudhaan yoo fedha keessan ta’ee fi hanga danda’ametti akkuma lammii oromoo kamiitti yunivaristiin keessan carraa free scholarship akka naaf laatu kabajaa guddaadhaanan isin gaafadha.
  Nagaa wajjiin!
  Gadaan gadaa bilisummaati!
  Caalaa Isheetuu!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here