Dhaamsa Yuunivarsiitii Riifti Vaalii
Barattoota Eebbifatoota Dameelee Fayyaa bara 2012 fi Hawaasa Yuunivarsiitii Riifti Vaalii Hundumaaf
Akkuma hundi keenya toora miidiyaalee garagaraa irraa dhaga’aa jirru addunyaan dhibee Koronaavaayireesiin raafamuu erga jalqabdee bubbuleera. Dhibeen Koronaavaaireesii jalqaba biyyoota fageenyarratti argaman raasaa turee fi lubbuu lammiilee kumaatamaa galaafate kun biyya keenya seenuun isaa erga mirkanaa’ee kaasee Mootummaan Itiyoophiyaa murtoolee murteessoo ta’an dabarsaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan, Ministeerri Saayinsii fi Barnoota Olaanaa dhibee kana maqsuuf jecha kallattii hedduun Dhaabbolee Barnoota Olaanoo  Mootummaa dabarsaa kan jiru yeroo ta’u, Ejeensiin Simsiisaa fi Qulqullinaa Barnoota Olaanaa Itiyoophiyyaas haala itti barattootni eebbifattootni dameelee fayyaa bara kanaa dhibee Koronaavaayireesii faccisuun danda’amu keessatti qooda ogummaa isaan irraa eegamuu akka ba’aniif karoorfatee hojiitti seenee jira.
Haaluma kanaan, Yuunivarsiitiin Riifti Vaaliis kaadhimamtootni eebbifamtoota  dameelee fayyaa bara 2012 fi hawaasni dameelee keenyaa lakk.09…..irratti bilbilanii galmaa’uun hojii tola ooltummaa ogummaa keessanii gumaachuun lubbuu hawaasa keenyaa baraaruu keessatti gahee keessan akka baatan jechuun waamicha isiniif dhiheessa.
Dhibee Covid-19’n wal-qabatee leenjii barbaachisaan ogeessota fayyaan akka isiniif mijatu gamanumaan ifa taasifina.
Ogummaa keenyaan lubbuu hawaasa keenya dhibee Koronaavaayireesii irraa haa baraarru!
Bu’aan Barachuu keessanii yoo amma hin taane yoomiifree?
Yuunivatsiitii Riifti Vaalii

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here