Barri duumessaa kun darbee haalli jiruu fi jireenya addunyaa keenyaa tooratti akka deebi’u amantii keenya.
Kanaaf iyyuu barattootni keenya hundi keessaa ammoo eebbifamtootni waggaa kanaa qabxiilee harmaan gadii akka qalbeeffattanii hojii irra oolchitan isin yaadachiisuu barbaanna.
1. Firiin baroonta keessanii 60% kan madaalamu pirojeektiiwwan walitti fufiinsaan isiniif ergamanii fi madaalliin dimshaashaa 40% pirojeektii xumuraan ta’u hubachuun meeshaalee barnootaa sarara on laayiniin isiniif ergaman jabaattanii dubbisuun akka of-qopheessitan.
2. Sagantaan barumsaa eebba bara kanaa dabalatee kan hin jijjiirane ta’uu hubattanii waantota raawwachuu qabdan hundumaa yeroo kaa’ame keessatti akka xumurtan cimsinee isinitti dhaamna. Keessaa iyyuu eebbifamtootni Maastersii waraqaa qorannoo eebba keessan yeroo kenname keessatti raawwachuun eebbaaf akka of-qopheessitan isin yaadachiisna.
3. Barattootni keenya hunduu warra banoota fageenyaa dabalatee kaapaasota keessanii waliin toora ONLAAYINIIN hariiroo addaan hin citne uumuun qajeefamoota yeroodhaa gara yerootti ba’an hordofuu akka qabdan irra deddeebinee isin yaadachiisna.
4. Warreen kanaan dura eebbifamtanii ragaa barnootaa hin fudhatin gara kaampaasii irraa eebbifamtanii dhaquun waraqaa qulqullinaa(Clearance) akka xumurattanii dookumantii keessan fudhattan cimsinee isin hubachiifna.
Yuunivarsiitii Riifti Vaalii
Nagaa Waaraa Isiniif Hawwina!

1 COMMENT

  1. Keessaa iyyuu eebbifamtootni Maastersii waraqaa qorannoo eebba keessan yeroo kenname keessatti raawwachuun eebbaaf akka of-qopheessitan isin yaadachiisna. as irratti jettanii jirtan. garuu haata’uu sababa xiqqoo tokkoof erga waraqaa qorannoo keenya xummurree dhiyeesine booda internal examiner qofaan qorannoo kiyya dhiyeessee osoon dhiyeessaa jiruu najeequudhaan akka ani dubbisee hin xummurre nagodhuudhaan gireedii qorannoo kiyyaa naf kaayuu diduudhaan qabee ka taa’utti jiruun kuni qaama kamiti iyyannee furmaata akka argadhu dhabee waan jiruuf gamakeessaniin furmaata akka naaf gootan kabajaan isin gaafadha.
    examinarri biraa naaf godhamee qorannoo kiyya akka seeraan dhiyeessu isin gaafadha.
    galatooma.
    RVU damee Harar irraa. 0921845135

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here